บราไซซ์ใหญ่

เวียนนา&ฟลูมูน ยกทรงไซซ์ใหญ่ ลำตัว 85 ขึ้นไป